?

Log in

No account? Create an account
красная ци чырвоная? - exhu — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
exhu

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Maje fotki ]

красная ци чырвоная? [Feb. 2nd, 2007|11:54 am]
exhu
[mood |puzzled]

krasnaarm.jpg
linkReply

Comments:
[User Picture]From: victogan
2007-02-02 10:10 am (UTC)
Вакол адна толькі трасянка... Такое адчуванне, што чыста па-беларуску ужо ніхто размаўляць не можа. :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: r_a_t__k_i_n_g
2007-02-02 10:21 am (UTC)
акупацыйных войскаў?

Бульвар СС.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: exhu
2007-02-02 10:32 am (UTC)
г. Баранавичы.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: victogan
2007-02-02 10:33 am (UTC)
А вось ссылачку падкінулі
http://www.zedlik.com/sbieuk/ гл. там шмат такога
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: otcloneniye
2007-02-02 01:02 pm (UTC)
звярнуў увагу! )
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: exhu
2007-02-02 02:53 pm (UTC)
звярнуу яшчэ летам, але апубликавау цяпер.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: n_sha
2007-02-02 07:06 pm (UTC)


а мы вырашылі выправіць гэтую памылку:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: exhu
2007-02-05 09:09 am (UTC)
тэж дауно зауважыли??? =))
а вы з баранавич???????????
(Reply) (Parent) (Thread)